logo

Umowa użytkownika i Warunki korzystania

Niniejsza Umowa Użytkownika (dalej Umowa) reguluje stosunki pomiędzy właścicielem serwisu FontsLoader.pro (dalej Witryna lub Administracja) z jednej strony a użytkownikiem serwisu z drugiej strony. Serwis FontsLoader.pro nie jest środkiem masowego przekazu.
Korzystając z FontsLoader.pro wyrażasz zgodę na warunki niniejszej umowy.

OSTRZEŻENIE!
Administracja nie może zagwarantować autentyczności informacji o zamieszczonych czcionkach, ich licencji oraz warunkach dystrybucji i użytkowania. Wszystkie informacje są podawane w stanie niezmienionym i wymagają weryfikacji. Powinieneś zrozumieć i zaakceptować wszelkie ryzyko i konsekwencje używania czcionek.

Prawa i obowiązki stron

Użytkownik ma prawo

- Skorzystaj z witryny, aby uzyskać informacje

Administracja ma prawo

- twórz, modyfikuj, usuwaj informacje

Użytkownik zobowiązuje się

- nie rozpowszechniać informacji, za których rozpowszechnianie grozi odpowiedzialność karna lub administracyjna
- Nie zakłócaj funkcjonalności Strony
- nie używać skryptów (programów) do automatycznego gromadzenia danych i/lub interakcji z Stroną
- samodzielnie sprawdzaj informacje o czcionkach (licencja, warunki użytkowania itp.) przed ich użyciem
- nie pobierać czcionek, których licencja i warunki dystrybucji na to nie pozwalają

Administracja jest zobowiązana

- utrzymywanie działania serwisu, za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niemożliwe z przyczyn niezależnych od Administracji

Odpowiedzialność stron

- użytkownik jest odpowiedzialny za rozpowszechniane przez siebie informacje - administracja nie ponosi odpowiedzialności za informacje zamieszczone na FontsLoader.pro, w tym za informacje o czcionkach, licencjach, warunkach użytkowania.

Warunki Umowy

Niniejsza Umowa obowiązuje w przypadku korzystania z tej witryny.
Umowa traci ważność z chwilą ukazania się jej nowej wersji.
Administracja zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszej Umowy według własnego uznania.
Administracja nie powiadamia Użytkowników o zmianach w Umowie.

Powrót do strony głównej